De reis van kennis


Het Quality of Life Centre houdt zich bezig met de reis die kennis aflegt, van oorsprong tot toepassing. Relevante kennis voor mensen met complexe en intensieve ondersteuningsvragen en hun netwerk. We ontwikkelen deze kennis (door), maken het op maat toepasbaar en beter toegankelijk. We stellen het eenduidig beschikbaar via onze diensten en producten.

 

Oorsprong van kennis

Kennis ontstaat in wetenschap en praktijk

In de zorg onderscheiden we drie typen kennisbronnen: 

  1. Evidence based kennis: wetenschappelijke bewezen kennis
  2. Practice based kennis: ervaringskennis van ouders en verwanten
  3. Practice based kennis: ervaringskennis van professionals

Waar aanvankelijk de wetenschap de boventoon voerde, is er steeds meer waardering voor praktijkkennis. Bij de ondersteuning van mensen met (Z)E(V)MB geldt dit met name voor de kennis die ouders hebben. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS, 2017) benadrukt de invloed van 'de context' op goede zorg. Daarmee wordt goede zorg meer dan bewezen zorg. 

Kennis heeft de neiging om een eigen leven te gaan leiden. Dit geldt voor expliciete (onderzoeks) kennis en voor impliciete ('tacit') kennis, die in hoofden van (praktijk) mensen zit. Ervaringskennis van ouders en gezinsleden is toe aan een transformatie van 'negatief ervaren' naar 'positief inzetten'. Goede voorbeelden zijn het initiatief: 'Wij zien je wel' (2017) en de campagne 'Ik ga EMB' (2018).


Kennis (door)ontwikkelen

Kennis (door)ontwikkelen en op maat toepasbaar maken

Kennisontwikkeling gaat elke dag door. Wetenschap en praktijk werken daarbij steeds meer en beter samen. Er wordt inmiddels veel waarde gehecht aan de kennis van ervaringsdeskundigen. Dit komt door de focus op 'zelfbepaling' en 'cliëntperspectief'. (Actieve) ouders en verwanten zijn beter zichtbaar en laten nadrukkelijk van zich horen. Ze willen gelijkwaardigheid, ook als het gaat om het benutten van kennis. Zij weten als geen ander wat van belang is voor hun kind of familielid. Op maat toepasbaar maken van kennis vraagt om toetsing en beoordeling van kennis in onderzoek, labs, proeftuinen en ontmoetingen.


Kennis toegankelijk maken

Kennis (beter) toegankelijk maken en eenduidig beschikbaar stellen

Kennis wordt toegankelijk gemaakt en beschikbaar gesteld via overdracht in de praktijk en door scholing 'in huis' of extern. Het internet is inmiddels een belangrijke zoek- en vindplaats. Aangezien organisaties doorgaans hun eigen zorgprogramma hebben, worden kennisproducten wisselend gewaardeerd, - overgedragen en - toegepast. Dit kan leiden tot kokervisus en verschraling van het aanbod. 

Om kennisgebruik te stroomlijnen, om de buitenwacht inzicht te geven en om kwaliteit in het oog te houden, is een landelijk vastgestelde werkstandaard gewenst. Een kapstok voor de grote lijnen die richting geven aan visie en handelen en het gebruik van eigen zorgprogramma’s. Een blauwdruk die als gezamenlijk referentiekader partijen verbindt en eenduidigheid faciliteert. 

Het denk- en werkkader van het Quality of Life Centre heeft die kapstok en biedt de infrastructuur die nodig is voor goede zorg en passend onderwijs voor zorgintensieve personen. Landelijke erkenning van dit kader draagt bij aan verdere professionalisering en humanisering van zorg. 

Een erkende (Z)E(V)MB werkstandaard geeft richting en biedt ruimte voor verschillende en flexibele  toepassingen. Het doet recht aan persoonlijke vragen en kennis van betrokkenen en biedt houvast om samen bij te dragen aan een mooi en waardevol leven voor kind en gezin, volwassenen en hun verwanten en niet op de laatste plaats, aan alle (in)formeel betrokkenen. In het licht van de toegankelijkheid  zijn in dit verband -naast persoonlijke uitwisseling- digitale communicatie en -techniek van grote waarde.


Kennis toepassen

Kennis toepassen om een mooi leven mogelijk te maken

Om kennis bij te laten dragen aan een mooi en kwaliteitsvol leven voor mensen met (Z)E(V)MB, moeten de voorgestelde kaders op alle niveaus zichtbaar en bruikbaar worden, (inter)landelijk, regionaal, lokaal maar ook op instellings- en individueel niveau. Om die reden zijn vanuit diverse invalshoeken, al aanbevelingen gedaan. Denk bij (Z)E(V)MB aan: