Advieskader voor maatwerk


Om tegemoet te komen aan de behoeften van mensen met intensieve zorgvragen  en hun netwerk, heeft het Quality of Life Centre een advieskader ontwikkeld dat is gebaseerd op wetenschappelijke- en praktijkkennis. De adviesdiensten van het QoL Centre gaan uit van dit kader, dat is bedoeld voor individuele toepassingen. De basis bestaat uit theoretische kennis en uitgangspunten voor ‘mens zijn’ in het algemeen. Vandaaruit wordt op methodische wijze holistische beeldvorming van de persoon (in de leefsituatie), vertaald in advies voor de gewenste situatie voor hem of haar. Door dit vast te leggen in een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), worden leven, welzijn, zorg en dossier verbonden op een centrale plek en kan communicatie en samenwerking met derden van hieruit geregisseerd worden. 

 

Aanleiding ontwikkeling

Zorgintensieve personen leiden een speciaal leven met veel specialistische begeleiding. Dit vereist een continu ondersteuningssysteem voor de persoon in kwestie en zijn of haar omgeving. Om de diagnose te kunnen ontstijgen, is deelname aan gewoon leven van belang, en het benutten van mogelijkheden en leerkansen een must. Een goed leven krijgt kans als de persoon zelf en het netwerk op een gelijkwaardige wijze worden betrokken en ondersteund. Benutten van ieders kennis is daarbij voorwaarde. Eenduidig benutten van bewezen kennis helpt, om samen op te trekken.


Standaard

Zorgintensieve personen zijn standaard aangewezen op anderen. Op hun gezin, verwanten, mantelzorgers en professionals. Ze hebben standaard hulp nodig. Hulp van deze personen die intrinsiek gemotiveerd en betrokken moeten zijn, ‘in presentie’ en met compassie voor de ander en diens leefwereld. Mensen met intensieve zorgvragen hebben standaard allerlei vormen van praktische zorg nodig: (para)medisch, verpleging, comfortzorg, revalidatie of palliatief. Ook hebben ze (pedagogische) begeleiding en ondersteuning nodig om te kunnen floreren en leren. Net als iedereen moeten ook zij kunnen leven in een liefdevol gezin of andere leefomgeving en beroep kunnen doen op familie en leeftijdsgenoten om mee te spelen, te leren of gewoon fijn, samen te zijn. Reden genoeg om ondersteuningsprocessen te harmoniseren.


Maatwerk

Standaardondersteuning volstaat niet. Grote individuele verschillen, complexiteit en intensiteit van ondersteuningsvragen, maken maatwerk tot een noodzaak. Waardevol, relationeel maatwerk waarbij feitelijk niets de relatie in de weg mag staan. Relationeel maatwerk thuis, in zorg en in het onderwijs of werk. Voor maatwerk ga je op zoek naar wat er voor deze persoon en zijn of haar (gezins)situatie (24/7) beschikbaar is, of zou moeten zijn. Goede diagnostiek en integrale beeldvorming zijn daarom voorwaardelijk. Om onderdeel te zijn van het gewone leven, is gewone betrokkenheid, vanuit een eigen netwerk en passend bij deze persoon, essentieel. Reden genoeg om bij het harmoniseren van ondersteuningsprocessen, alle ruimte te bieden voor individuele wensen en benodigdheden.


Image

Methodische aanpak


Onze aanpak om kwaliteit van leven voor mensen met intensieve zorgvragen beter mogelijk te maken, is gebaseerd op het advieskader ‘Floreren & Stimuleren’. Dit kader bestaat uit wetenschappelijke inzichten en ervaringskennis, algemeen en doelgroep-specifiek, op drie niveaus:

  1. Een moreel kompas met uitgangspunten voor ‘mens zijn’ in het algemeen, met erkenning van diversiteit en intensieve zorgvragen in de samenleving als ‘gewoon’.
  2. Een cyclisch stappenplan voor integrale ondersteuning van mensen met intensieve zorgvragen en hun gezin, voor een goed leven.
  3. Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) in de vorm van een digitaal platform voor de persoon. Hier wordt informatie vastgelegd en beheerd door hem/haarzelf (al dan niet met hulp). Betrokkenen kunnen worden toegelaten tot dit platform en zo bijdragen aan gewenste en benodigde ondersteuning, voor een goed leven.